Popular

Deep Talk

Deep Talk

Nelson Chamisa - Zimbabwe 2018 Elections.

Bishop Pride Sibiya - Glory Ministries Official Blog: Bishop Pride Sibiya Is An Apostle, Author, Blogger, Speaker, and The Founder, Bishop and President Of Glory Ministries.

Search This Blog

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Friday, 17 August 2018

Chitatu 05 Gunyana 2018 – Ndino Pemberera Zuva Rakakosha Muhupenyu Hwangu (Ndichisvitsa Makore 40 Ekuzvarwa!)

Ndiani Apostle Pride Sibiya: Apostle Pride Sibiya vano zivikanwa saBaba vemaKristu neku paridza uye kudzidzisa shoko raMwari zvine unyanzvi. 


Mukubata hupenyu hwevatendi nevasiri vatendi kwemakore makumi maviri apfuura, zita raApostle Sibiya rave kudanwa zvakare pane vane zvipo zveku dudzira zviporofita,kuporesa varwere uye kuburitsa madhimoni kana kuti mweya yetsvina muvanhu.
Chitatu 05 Gunyana 2018 – Ndino Pemberera Zuva Rakakosha Muhupenyu Hwangu (Ndichisvitsa Makore 40 Ekuzvarwa!)
Zvakare ndivo vakatanga uye vachiva mukuru wesangano reGlory Ministries, sangano reve chiKristu riri kuumbiridza chitendero nekuparidzira shoko raMwari zvine mutinhimira neku dzidzisa vatendi kushandira Mwari, kudzidzisa kuvaka hukama semhuri yevateeri varo, kurumbidza Mwari mumweya nemuchokwadi uye kubatirana pamwe mumagariro nemuku garisana seva vakidzani.

 Semudzidzisi mukuru pachezvake, Apostle Sibiya vakudza nekudyara Glory Ministries kubva pasangano diki uye rimwechete mugore ra2002 nevateeri vasingasvike gumi asi pakusvika kwegore ra2017, Glory Ministries yakura zvekuva nema sangano anodarika 100 uye nevateeri vane huwandu hunodarikawo zviuru zvishanu vakapararira munyika dzinoti Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Bahrain and Zambia, tisinga sanganisire vateeri vavo vazhinji zvikuru vavano tungamirawo kuburikidza nemapato akasiyana siyana esocial media.

Chitatu 05 Gunyana 2018 – Ndino Pemberera Zuva Rakakosha Muhupenyu Hwangu (Ndichisvitsa Makore 40 Ekuzvarwa!)
Chengetedza Mazuva Anotevera eTICC 2018 naApostle P. Sibiya:
Zuva:
01 - 09 Gunyana 2018
Musoro:
Kuvaka Vatungamiri Vakuru veSangano raMwari


Kuti Uwane Ruzivo Ruzhinji Maererano Neizvi, Sununguka Kushanyira:

1. Glory Ministries - http://www.glorymin.net/. ,
2. Glory Conferences - http://conferences.glorymin.net/ uye,
3. Apostle Pride Sibiya - http://www.pridesibiya.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tiyambukeicc/
Twitter: https://twitter.com/tiyambukeicc/

Sunungukai kutaura naSachigaro veTiyambuke International Christian Convention - D. Pastor A. Musakwa pa+263 77 288 2879.

Tiyambuke International Christian Convention yave pedyo nekuitwa!

RAMBAI MUCHITARISIRA ZVIMWE ZVIZIVISO ZVICHATEVERA!
Chitatu 05 Gunyana 2018 – Ndino Pemberera Zuva Rakakosha Muhupenyu Hwangu (Ndichisvitsa Makore 40 Ekuzvarwa!)

Contact Us

For Further Details Please Contact Us:

Bishop Pride Sibiya
Stand Number 19261
Zengeza 5 Extention
Chitungwiza
+263 772 274387
info@pridesibiya.com
@ApostlePSibiya
@ApostlePSibiya