Zvidimbu zvezvi nyorwa zvinoteera zvinondibatsira pamweya pakunyora nezve murume wandirikuda kutsinhira nezvake.Unovawo zvakare munamato wangu pamusoro pa Apostle Pride Sibiya.


Yemura usinga batwe ne shanje: Ipa rumbidzo usinga  nyengedzi,teera usinga  usingabva waita rema uyezve tungamira zvisina kumbunyikidza mukati!

Apostle Pride Sibiya muranda wa Mwari akachangamuka,vakazvirereka uyezve vaine huchenjeri hwandinoremekedza.Mukubudikidza nemakore andaiva tarisa, ndakaona chido chavo chekuti mweya mizhinji iponeswe na Kristu,kusimudza vatungamiri ne varwi vebasa rehumambo we denga.Ndakavaona vachibudirira muhushumiri hwavo mukubudikidza nehuwandu hwe makereke avo ari kudyarwa pasi rose, kunyange zvakare nevarume ne vakadzi vari kusimudzwa maringe ne chiono chavakapihwa na Ishe.

Zvinyorwa zva Baba Nelson Nzvimbo
MuApostora wechimanje - manje asi vachishanda vari mugwara remaitirwo echinamato cheva kweguru.Izvi ndizvo zvinoita kuti ministry yavo ive yakasarudzika pane vamwe ma Apostora ezera ravo.
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
Chapupu Chekutsinhira Hushushumiri HwaApostle Pride Sibiya
Ndakavabvunza nezve kubudirira kwavo muhushumiri kupfuura vamwe vechidiki nevachangotanga hushumiri vandinoziva.

Vakanditi: (Ndinotamba nevezera rangu asi ndi nogara pasi navakweguru).

Wow! Ndinzwireiwo mhinduro izere nehuchenjeri.

Zvinobva zvandisvitsa kushoko riri muna Job12:12 huchenjeri hauwanikwe kuvakweguru here? Hupenyu hwakareba hauunzi kunzwisisa here?

Ndine chokwadi chekuti Apostle Pride Sibiya vane chiga chebhaibheri ichochi.

Apostle Pride Sibiya vane chipo chekutaura nhaurwa dzakasiyana siyana dzine hudzamu dzino sangana ne vanhu pamagariro,pahupfumi hwe nyika kunyangwe nepa mweya.Ndakamira navo tichishumira pamwe chete pane zvechitendero, ndinozvinunupisa zvikukuru ndindibvuma kuti vanotaura zvakatsetseka zvinonzwika, zvineruzivo zvakadzikamira uyezve vari mudzidzisi akazadzwa ne mweya wehuchenjeri hwe shoko ra Mwari.Nyaya dze mararamiro vanodzi vendenyura nehunyanzvi.

Kamhando kavo kekudzidzisa kaka reruka uyezve hakanetsi kushandisa mukati mehupenyu. Ndivo umwe wevashumiri vashoma vekuti ndinokwanisa kugara pasi ndichiteerera.

Vanodzidzisa zvimwe zvandakatodzidzawo asika zvakarovedzerwa zvichienderana nenguva dzatiri.Zvinenge zvaikaitwa tsakurudzo yakasimba zvinonyatsopinda mumusoro zvigonyatsonoti pa moyo dyooo.

Pamaonero angu, vazvigadzirira nzvimbo mumabhuku emagamba.Ndinyanduri wema bhuku anotaura zvazviri pane musoro wenyaya wavanenge vachi tsetsenura.

Ndinokukurudzira kutenga zvinyorwa zvavoApostle Pride Sibiya, nokuti zvinyorwa zvinoshandura hupenyu.

Munyori mukuru pamasaisai e social media vari mudzidzisi nemurairidzi waunofanirwa kuteera.

Kuna Apostle Pride Sibiya ndinoti
: Dai Mwari varamba vachikubatsirai kuzvi ninipisa ne kuvimbika mufambe muchiono chamakapihwa na Mwari zvine hunhu hunehudzamu ne kuvimbika.

Vana vedu vanotarisa kwamuri se muyenzaniso kwawo.

Enderera mberi nekurwa kwakanaka murambe muchipfuudzwa mberi.

Sekutaura kwandamboita pekutanga yemura zvisina shanje,ipa rumbidzo isina kakunyedza mukati, teera usingabva waita rema uyezve tungamira zvisina kumbunyikidza mukati

Rudo ne ruremekedzo kwamuri munhu wa Mwari!

Written in honour of Apostle Pride Sibiya by Baba Bishop Nelson Nzvimbo. Founder, President and CEO Of: Ablaze International Ministries Inc., Ablaze Churches international, Holy Ghost School Of Ministry, Iron Sharpens Iron Pastors and Leaders Conferences, Word Moments Conferences.
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry - Bishop Nelson Nzvimbo:
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry.
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry - Bishop Nelson Nzvimbo:
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry.
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry - Bishop Nelson Nzvimbo:
Bishop Nelson Nzvimbo Is The Founder & Bishop Of Ablaze International Ministries, Ablaze Churches international, Holy Ghost School of Ministry.

More Pictures Of Apostle Pride Sibiya:

 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya 
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya 
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya 
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya 
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya
 A Testimonial Endorsement Of The Ministry Of Apostle Pride Sibiya