Harare - Apostle Pride Sibiya muma kore apfura vaishumira kuvanhu vakawanda,mukereke mavo nekunzekwe Glory Ministries wo zvakare maringe ne zvinodiwa muraramo yevanhu.


Kubatsira uku vanoita ivo sedunga munhu pamwe nemhuri yavo asi dzimwe nguva vanoita vachizadzisa chiono che Glory Ministries cheshanu chinoti: ivawo nechekuita munharaunda mako.


Apostle Pride Sibiya SeMushumiri Wechikwata CheTsitsi:

Kwave kutoda kusvika anenge ma decade maviri vachipa vanhu vanenge vapererwa nepekugara mumba mavo.

Vakagara nevairwara ne pfungwa vaive ne madhimoni, nevamwe vaive vapinzwa mu satanism,kubhadhara mari dze zvikoro kuvana vanoshaya,kunyangwe ne kupembera bhavhadhi ravo nevakwegura ne nherera.

"Baba vangu kugutsikana kwavo pakuita zvose izvi kukwanisa kupa zambuko kuti munhu akwanise kubata zviroto zvake"

"Kune zvinyorwa zvine udzamu zve huchapupu hwe nherera dzaka graduater , vaive vakamborambwa vakapinda musvitsa tsvene, vairwara vakakwanisa kunaya vave kutozvishandira vana chenzira vaingova anaswera kuenda mukuwasha wezuva vave vafudzi vo mweya, zvese izvi zvichibudikidza ne muranda wa Ishe Jesu"
Apostle Pride Sibiya As A Compassion Minister and Leadership Coach!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Vakadaro vachitibuditsira pachena ElderTapiwa Zuze.

ApostlePride Sibiya Semudzidzisi Wezve Hutungamiri:

Apostle Sibiya vatipakurira misangani yakawanda, huruyadzo padzose inova musangano we TICC unoita gore roga roga uchi kotsverwa ne Glory Ministries Conferences.
Chidokwa dokwa chavo Apostle Sibiya ndeche kuti"zviito ne chiono chavo chidyarwe muvanhu vakawanda" sezvakaitwa na Jesu Christu vakazvidyara muvadzidzi vavo vakazovavo ma Apostora.

Mukuda kuzadza chidudziro che chiono che chitatu "kupakatisa vatendi ne dzidziso"

Apostle Sibiya vano tipakurira His Glory men's conference, Her Glory Women's Conference, Kabod Youth Festival uyezve ne Ministers' conference apangotaura muchidimbu.

Kunze kwemisangano iripa musoro iyo, vanowanikwa neatanga nokuti vanodiwa zvakanyanya kuno southern Africa zvichienda mberi.

Vakawanikwa vachapa chiremera misangano yakaita se Sunday Mail Bride of the Year.misangano yevanyori ne panotsikiswa madamba refu evaimbi.

Zviitwa zvavo zvema videos zvakawanikwawo zvichaiswa pamasaisai e Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), nemamwe maradio station, vachibata misoro ye nyaya yakasiyana siyana.
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!
Apostle Pride Sibiya Vari Muhushumiri HweTsitsi Uyezve Somudzidzisi Wezve Hutungamiri!