Chinhu chaurikuda haisi mari, murume kana basa...urikuda makomborero. Gomborero raMwari ndiro rinotiita vapfuma uye hariwedzeri dambudziko. 


Usatsvake mari, tsvaka chikomborero...the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow with it.

Kana usina kukomborerwa: Mukomana anobva kumba achiti, ndomuudza chete, asvika pauri oti, asi ndashaya mazwi! Anoti kunze kwapisa, dai mvura yanaya, mabhazi ekwedu anomhanya ... iweukuda kuroorwa ipapo!
MUST READ Dai Maiziva ...!
Mumba munogara mune mhere-mhere kurovana zvekuti vavakidzani vanongoswwero-imba, problem, there is a problem, next door, next door, next door!

Munobika sadza rekuti hamuonane umwe ari kuseri asi mapedza kudya morovana muchibvunzana kuti, sadza rafamba sei?

Munotenga margarine, mwana ozvinamira nawo mumusoro! Pamba panenge pachipatara nevarwere!
Nyangwe ukakwira kombi inevarume vega vega uriwe wega musikana, hapana kana anotombocheuka! Kwese kwaunoenda ndiwe unopihwa mhosva, nyangwe uri muenzi! Kana parufu, sadza rinoperera pane wawakagarisana naye!!!

Kuti dai maiziva, maikumbira makomborero kunaMwari Baba!
1. Gashira Jesu saIshe naMponesi
2. Enda kukereke
3. Bvisa chegumi
4. Ipa
5. Namatirwa mweya yetsvina ibve
6. Pihwa munamato wekukomborerwa.

Ndaona wapunduka! Haurambe wakadaro! Rudo rwangu kwamuri!

Apostle Pride Sibiya